skip to Main Content

Handelsbetingelser og persondatapolitik

Corner Udstilling og Kunstsammenslutningen Corner

 

December 2020

 

Kunstsammenslutningen Corner

Cvr. nr. 88 97 12 13

c/o Forretningsfører, Advokat Michael Knop

Knop & Co Advokater I/S

Pilestræde 45, 5. sal

1112 København K

E-mail: cornerudstilling@gmail.com

Telefon: 40 63 8063 eller i udstillingsperioden 23 10 41 65.

 

1. Afgivelse af ordre

Når du har indsendt købsordre og modtaget en ordrebekræftelse, har du tilkendegivet at du vil betale for det købte.

Alle køb på corner.dk, der drives af Kunstsammenslutningen Corner, er formidlet på vegne af billedkunstner medlemmer af kunstsammenslutningen.

Købet er bindende for køber og sælger, når ordrebekræftelsen er modtaget hos køberen.

Den forpligtende sælgende part er kunstneren ikke corner.dk eller Corner Udstilling.

 

2. Betaling

Betaling kan ske med de fleste betalingskort. Transaktioner varetages af QuickPay.

3. Levering

Køb på corner.dk kan ikke forsendes, men værkerne kan alene afhentes på det sted, som Corner.dk anviser..

4. Fortrydelsesret

Du har fortrydelsesret til dit køb. Såfremt du fortryder købet, skal du gøre fortrydelsesretten gældende senest 14 dage efter at du har afhentet værket.

Såfremt du vil fortryde du udfylde og indsende den vedhæftede fortrydelsesblanket, se link __________ til cornerudstilling@gmail.com. Det købte skal, senest 3 dage efter dateringen af den e-mail hvor fortrydelsesblanketten er gjort gældende, leveres tilbage til den sælgende kunstner på kunstnerens adresse. Kontaktoplysninger kan fås ved henvendelse til forretningsføreren.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af det købte. Du hæfter kun for eventuel forringelse af det købtes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Du skal sørge for at værket er beskyttet og nødvendigt emballeret ved tilbageleveringen.

Når Corner Udstilling fra den pågældende sælgende kunstner modtager meddelelse om at værket re returneret til kunstneren, tilbagebetaler Corner købesummen uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Corner har modtaget meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten.

5. Reklamationsret

Købelovens regler finder anvendelse på køb på Corner Udstilling. For unika kunst gives ingen reklamationsret. For kunst der er produceret i mere end et eksemplar, gælder der alene en ombytningsret og alene såfremt trykket ikke lever op til sædvanlige krav til et fejlfrit tryk. Reklamation kan ales afgives til den udførende kunstner.

6. Klageadgang

Er du på anden måde utilfreds med dit køb er du velkommen til at kontakte Corners forretningsfører. Se kontaktinfo ovenfor.

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning sammen har du følgende muligheder for at klage:

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

7. Behandling af persondata på Corner.dk, webshop eller Corners erhvervssamarbejdspartnere.

Vi anvender denne type data om dig

Vi anvender data om dig i forbindelse med, at du er køber af værker på corner.dk webshop eller samarbejdspartner.

De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata, eksempelvis navn, adresse, telefonnummer (fastnet og/eller mobil) og kontakt-e-mailadresse.

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige formål.

Det sker til brug for:

  • Opfyldelse af dine køb på corner.dk webshop

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor og/ eller i vor aftale med dig. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi behandler kun nødvendige persondata

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores arbejde. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler er nødvendige for at opfylde en aftale eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere persondata løbende.

Da vores arbejde er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data, efter du har modtaget ordrebekræftelsen. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

For at sikre kvaliteten af dine data, har vi vedtaget interne regler og fastlagt procedurer for kontrol og opdatering af dine persondata.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi har defineret sletterutiner og kontrol til sikring heraf.

Vi indhenter kun persondata, som vi har lov til

Vi har som udgangspunkt brug for dine persondata for at kunne opfylde vores forpligtelser overfor dig, jfr. ovenfor.

Når du har afgivet dit samtykke, er dit samtykke frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Vi videregiver ikke dine persondata uden vi har lov til det

Vi videregiver ikke dine persondata. Vi videregiver dog dine data til ForeningLet.dk, som vi har indgået databehandleraftale med i forbindelse med opkrævning af kontingent Corners Venner og administration af medlemsdatabasen. Derudover videregiver vi alene data, hvis vi har en lovlig hjemmel til det. Det kan være fordi vi er retligt forpligtet til at videregive dine persondata, feks. i forbindelse med indberetninger til en myndighed, eller hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig. Det kan bl.a. være når vi kommunikerer med Corners kunstnere.

 

Vi videregiver ikke persondata til brug for markedsføring.

Vi videregiver ikke dine persondata med aktører uden for EU/EØS, og vi deler ikke dine persondata med aktører i lande uden for EU/EØS.

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til medarbejdere, der behandler har adgang til data. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Cookies, formål og relevans

Vi placerer kun nødvendige cookies, der sikrer den funktionalitet på vores website.

Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan anvendes uden dit samtykke.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at stoppe behandlingen af dine persondata.

Vores sagsgang ved henvendelser

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata, fx hvis dataene ikke længere er korrekte.

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller på telefon +45 33 19 32 00.

Med hensyn til persondatabehandling for Corners Venner henvises til særskilt dokument.

Back To Top